ക്ലാസ്സ് – 6 സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം യൂണിറ്റ് 1 മധ്യകാല ഇന്ത്യ: അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ

TEXT BOOK

TB-SS-CLASS-6-UNIT-1

ഇന്ത്യയിലെ ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങൾ: മധ്യ കാലഘട്ടം

അടിമ വംശം

ഡൽഹിയുടെ ഭൂപ്രകൃതി

6-std-unit-1-Resource-2

മധ്യകാല ഇന്ത്യയിലെ ഭരണാധികാരികൾ

STD-6-SOCIAL-SC-UNIT-1മധ്യകാല-ഇന്ത്യ-RULERS-

യമുന നദിയുടെ നീരൊഴുക്ക്

യമുന നദിയുടെ ഉത്ഭവം

ഡൽഹിയുടെ ആദ്യകാല ഭരണാധികാരികൾ

രാജവംശങ്ങളും പ്രധാന ഭരണാധികാരികളും

മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ ഡിജിറ്റൽ മാപ്പ്

പാനിപ്പത്ത് യുദ്ധം

മുഗൾ സാമ്രാജ്യം – ഫ്ലോ ചാർട്ട്

പ്രധാന മുഗൾ ഭരണാധികാരികൾ

നാണയങ്ങൾ: ടാങ്ക & ജിറ്റൽ

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fcoinindia.com%2FGG-D155-p032.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fcoinindia.com%2Fgalleries-slave.html&docid=tKzL1lPIs9WeZM&tbnid=FyeR8x6-xARdbM&vet=1&w=2268&h=1134&hl=en-GB&source=sh%2Fx%2Fim

തുഗ്ലക്കിന്റെ ഡിജിറ്റൽ മാപ്പ്

സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളും

നവരംഗ് ദർവാസ,റൈച്ചൂർ

ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റ് – ഫ്ലോ ചാർട്ട്

മറാത്ത സാമ്രാജ്യം

ചോള സാമ്രാജ്യം

വിജയനഗറും ബഹ്മണി രാജ്യവും

അബ്ദുർ റസാഖിന്റെ യാത്രാവിവരണം

KITE- VICTERS ONLINE CLASS

CLASS 01
CLASS 02
CLASS 03

WORKSHEETS

STD-6-SOCIAL-WS-UNIT-1-

TEACHERS CORNER

Teacher’s text

TEACHERS-HAND-BOOK-6-STD-SOCIAL-SCIENCE-UNIT-1

Teaching manual

Leave a Reply