CLASS 5 MATHEMATICS UNIT 2 വരകൾ ചേരുമ്പോൾ

TEXT BOOK

TB-MATHS-M-UNIT-2

1. ഫോട്ടോയിലെ കൗതുകം, ബഹുഭുജങ്ങൾ

Maths-V-2.1

2. മട്ടസൂത്രം

Maths-V-2.2odp

3. വരച്ചു നോക്കാം

Maths-V-2.3p

4. ചതുരം വരയ്ക്കാം

Maths-V-2.4

5. ചതുരം

Maths-V-2.5

6. കോൺ

Maths-V-2.6

7. വിടരുന്ന കോണുകൾ

Maths-V-2.7

8. മട്ടങ്ങൾ ചേരുമ്പോൾ

Maths-V-2.8

WORKSHEETS

Std-5-M-Maths2.1-Meruvambayi-M-UP-School

Std-5-M-Maths2.2-Meruvambayi-M-UP-School

Std-5-M-Maths2.3-Meruvambayi-M-UP-School

Std-5-M-Maths2.4-Meruvambayi-M-UP-School

KITE VICTER’S ONLINE CLASSES

TEACHER’S CORNER

TEACHING MANUAL

TM-Maths-Class-V-Unit-2

HAND BOOK

5-TT-maths-Unit-2

Leave a Reply